Өткізілген конкурстар туралы ақпарат, нәтиже

25.02.2020ж.
КОНКУРС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
«Ақтөбе облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Ақбота» сөйлеу тілінде күрделі бұзылыстары бар және көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы балабақша» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030000, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 101- атқыштар бригадасы көшесі 15А, (сайт:http://www.bilim.aktobe.gov.kz)
Мектепке деінгі білім беруұйымдарында тәрбиеленуші және білім алушы балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу өнім берушіні таңдау жөніндегі конкурс өткізілетіні туралы хабарлайды.
Тауар Ақтөбе қаласы, 101- атқыштар бригадасы көшесі 15А, мекенжайында «Ақбота» сөйлеу тілінде күрделі бұзылыстары бар және көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы балабақша» КММкөрсетіледі, азық түлік сатып алу ушін
бөлінген сомма 12042463,22(он екі миллион қырық екі мың төрт жүз алпыс үш) тенге 22тиын.ҚҚС-сыз.
Қызмет көрсету уақыты: 01.04.2020ж.- 2020жылдың 31желтоксанын қоса есептегенде.
Конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкес келетін барлық əлеуетті өнім берушілерконкурсқа жіберіледі.
Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2020жылдың 15наурызға дейінгімерзімді қоса алғанда мына мекен-жай: Ақтөбе қаласы, 101- атқыштар бригадасы көшесі 15А, мекен жайында «Ақбота» сөйлеу тілінде күрделі бұзылыстары бар және көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы балабақша» КММесепші кабинеті, сағат 9:00-ден сағат 17:00-ге дейін
жəне/немесеhttp://www.bilim.aktobe.gov.kz/интернет ресурсынаналуғаболады.
Конверткесалынғанконкурсқақатысуғаконкурстықөтінімдердіəлеуеттіөнімберушілер«Ақбота» сөйлеутіліндекүрделібұзылыстары бар жәнекөруқабілетібұзылғанбалаларғаарналғанарнайыбалабақша» КММ
(ҚазақстанРеспубликасы, Ақтөбеоблысы, 030000, Ақтөбеқаласы, 101-атқыштар бригадасыкөшесі15Аесепшікабинеттежіберіледі, құжаттаманықабылдауғажəнетіркеугежауаптыМ.С.Жумагазина.
Конкурсқақатысуғаөтінімдерберудіңсоңғымерзімі2020жылғы20- наурызсағат10-00дейін.
Конкурсқақатысушылардыңконвертікелесімекен-жайдаашылады: Ақтөбе қаласы,101-атқыштар бригадасыкөшесі15А, мекенжайындаәдіскеркабинеті,сағат11-00-де, 2020жылғы20-наурыз.
Қосымшамəлімет пен анықтаманыкелесі телефон арқылыалуғаболады51-75-22.
30.01.2020ж.
КОНКУРС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
«Ақтөбе облысының білім басқармасы» мемлекеттікм екемесінің «Ақбота» сөйлеу тілінде күрделі бұзылыстары бар және көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы балабақша» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030000, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 101- атқыштар бригадасы көшесі 15А, (сайт:http://bilimaktobe.kz/)
Мектепке деінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленуші және білім алушы балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу өнім берушіні таңдау жөніндегі конкурс өткізілетіні туралы хабарлайды.
Тауар Ақтөбе қаласы, 101- атқыштар бригадасы көшесі 15А, мекенжайында «Ақбота» сөйлеу тілінде күрделі бұзылыстары бар және көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы балабақша» КММкөрсетіледі, азық түлік сатып алу ушін бөлінген сомма 12042463,22(он екі миллион қырық екі мың төрт жүз алпыс үш) тенге 22тиын.ҚҚС-сыз.
Қызмет көрсету уақыты: 01.04.2020ж.- 2020жылдың 31желтоксанын қоса есептегенде.
Конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкес келетін барлық əлеуетті өнім берушілерконкурсқа жіберіледі.
Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2020жылдың 19ақпанға дейінгімерзімді қоса алғанда мына мекен-жай: Ақтөбе қаласы, 101- атқыштар бригадасы көшесі 15А, мекен жайында «Ақбота» сөйлеу тілінде күрделі бұзылыстары бар және көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы балабақша» КММесепші кабинеті, сағат 9:00-ден сағат 17:00-ге дейін
жəне/немесеhttp:// bilimaktobe.kz /интернет ресурсынаналуғаболады.
Конвертке салынған конкурс қақатысуға конкурстық өтінімдерді əлеуетті өнім берушілер «Ақбота» сөйлеу тілінде күрделі бұзылыстары бар және көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы балабақша» КММ
(Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030000, Ақтөбеқаласы, 101-атқыштар бригадасы көшесі 15А есепші кабинете жіберіледі, құжаттаманы қабылдауға жəне тіркеуге жауапты М.С.Жумагазина.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі 202 0жылғы 24- ақпан сағат 10-00 дейін.
Конкурсқа қатысушылардың конверті келесі мекен-жайда ашылады: Ақтөбе қаласы,101-атқыштар бригадасы көшесі15А, мекен жайында әдіскер кабинеті,сағат 11-00-де, 2020 жылғы 24- ақпан.
Қосымша мəлімет пен анықтаманы келесі телефон арқылы алуға болады 51-75-22.
22.01.2020ж.
2019 жыл бойынша мемлекеттік сатып алулар туралы есеп
Мемлекеттік сатып алулар туралы есеп
Добавлено: 
11.10.2018 - 05:00
Последние изменения: 
25.02.2020 - 05:00